Tüzük

TÜZÜK

Yerbilimleri Eğitimi Çalışma Grubu (YEÇG)

Amaç 

Yerbilimleri eğitimi, başta jeoloji olmak üzere jeofizik, klimatoloji – meteoroloji, hidroloji, pedoloji, fiziki coğrafya, jeomorfoloji, oşinografi, kartografya, ekoloji gibi, yerkürenin doğal özelliklerini araştırma, öğrenme ve öğretme çabalarının kapsar. Toplumların yaşam kaynaklarını sağladıkları yerküre hakkında genelde çok sınırlı bilgileri vardır. Yerkürenin, insan  ve diğer canlıların yaşamındaki önemi hakkında farkındalığın erken yaşlarda edinilmesi; okul öncesi, ilk ve ortaöğretim çağlarında kazanılması için faaliyet gösteren Uluslararası Yerbilimleri Eğitimi Kurumu (International Geosciences Education Organisation-IGEO) isimli bir sivil toplum kuruluşu (STK) mevcuttur. IGEO’nun Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Nizamettin Kazancı (Ankara Üni.), Yardımcısı Doç. Dr. Alper Gürbüz (Niğde Ömer Halisdemir Üni.)’dir. 7 Aralık 2019 tarihinde yapılan JEMİRKO toplantısında IGEO faaliyetlerini yurtiçinde sürdürmek, toplumda doğa farkındalığını artırmak amacıyla, gönüllülük esasına göre faaliyet gösterecek, toplumsal ve bilimsel amaçlı Yerbilimleri Eğitimi Çalışma Grubu-YEÇG kurulmuştur. 

YEÇG;

  1. Ülkemizde yerbilimleri eğitimini tüm seviyelerde (İlk öğretim, Orta öğretim ve Üniversite) uluslararası seviyede verilmesini sağlamayı
  2.  Yerbilimleri eğitiminin kalitesinin uluslararası seviyeye çıkarılması için çalışmayı;
  3.  Toplumun yerbilimleri bilincini ve farkındalığını özellikle de gençler arasında yaygınlaştırıcı   faaliyetleri teşvik etmeyi amaçlar.

Kapsam ve Dayanak:

Çalışma grubu tümüyle bilimsel amaçla kurulmuş, bağımsız bir gruptur. Çalışma grubu Jeoloji Mühendisleri Odası,  üniversiteler,  ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenir. Yerbilimleriyle ilişkili konularda çalışan, bu konuya ilgi duyan ve bu ilkeleri kabul eden herkese açıktır.

Organizasyon

Yerbilimleri Eğitimi Çalışma Grubu  (YEÇG)yönetim kurulu ve çalışma komitelerinden oluşur. 

Yönetim kurulu; Başkan,  Başkan Yardımcısı, Sekreter ve 10 üyeden oluşur (Bu sayı arttırılabilir). Yönetim Kurulu üyeleri, yedekleri ile birlikte Yerbilimleri Eğitimi Çalışma Grubu üyeleri arasından genel kurulda oylamayla belirlenir. Yönetim kurulu kendi içinden bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer.  Başkan, Yönetim Kurulu’nu temsil eder. Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırır ve toplantıyı yönetir. Zamanı geldiğinde Genel Kurulun toplanmasını sağlar. Başkan Yardımcısı, başkanın bulunmadığı zamanlarda başkanlık görevini yürütür. Sekreter, toplantıların üyelere bildirilmesinden ve toplantılardan önce gündem maddelerinin belirlenmesi için üye görüşlerini istemekten sorumludur. Sekreter toplantıdan önce gündemi üyelere dağıtır. Sekreter her toplantı tutanağını, toplantıdan sonraki dört hafta içinde her bir üyeye gönderir.

Genel Kurul, her yıl Türkiye Jeoloji Kurultayı (TJK) süresinde Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile toplanarak Yönetim Kurulu’nu ve başkanını seçer, Yönetim Kurulu’na görev verir ve denetler.

Genel Kurul toplantılarında çoğunluk aranmaz. Genel Kurulda seçimlerin yapılmasında ve kararların alınmasında mevcut üyelerin oy çokluğu esası uygulanır. Her üyenin bir oyu vardır

Yönetim Kurulu iki yıllığına görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara katılamaması halinde, başkanın mutabakatı ile değişiklik yapılabilir.

Çalışma Grupları; Yönetim Kurulu, Yerbilimlerinin değişik kollarına hitap edecek özel konularla ilgilenmek için sabit süreli Çalışma Grupları oluşturabilir 

Yerbilimleri Eğitimi Çalışma Grubunun Faaliyetleri:

  1. Yerbilimleri eğitimi için her düzeyde yapılan uluslararası gelişmeleri izlemek ve ilgilileri konu hakkında haberdar etmek;
  2. Her düzeylerde yerbilimleri eğitimcileri arasındaki iletişimi teşvik etmek;
  3. Yerbilimleri eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslararası organlarla irtibat kurmak;
  4. Ulusal ve uluslararası mesleki yerbilimleri organlarıyla irtibat kurmak;
  5. Fen eğitimi ile ilgili uluslararası organlarla irtibat kurmak.